Logo EpoxyArt.cc

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW NA STRONIE www.EpoxyArt.cc

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady sprzedaży wyrobów artystycznych ,

oferowanych przez Firmę:


P1D2 Patrycja Dembkowska

NIP: 6462705057

43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30, adres poczty elektronicznej: contact@EpoxyArt.cc

nr telefonu: +48 577 799 662


DEFINICJE


Firma P1D2 Patrycja Dembkowska

NIP: 6462705057

43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30,


Zwana dalej:


EpoxyArt.cc -  firma, oferująca sprzedaż wyrobów artystycznych poprzez sprzedaż na stronie: www.EpoxyArt.cc

Użytkownik – osoba fizyczna lub firma kupująca usługę za pośrednictwem strony: www. EpoxyArt.cc

Zamówienie –  czynność polegająca kupnie produktów prezentowanych na stronie www.EpoxyArt.cc

Płatność – czynność Użytkownika polegająca na uiszczeniu opłaty za pośrednictwem serwisu TPay na rzecz EpoxyArt.cc

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY

  1. Do złożenia Zamówienia na stronie EpoxyArt.cc uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Dokonanie zapłaty dostępne jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz innych urządzeń obsługujących przeglądarkę internetową.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony EpoxyArt.cc w zakładce SKLEP / SHOP.
  3. W celu finalizacji Zamówienia,  Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie EpoxyArt.cc oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych  Tpay. Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu usługi w portalu Tpay.
  4. Użytkownik otrzyma wszelkie informacje dotyczące wykonania usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie EpoxyArt.cc
  5. Przed złożeniem Zamówienia , Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie EpoxyArt.cc w zakładce REGULAMIN / REGULATIONS.
  6. Złożenie zamówienia przez stronę EpoxyArt.cc jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  7. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa kupna - sprzedaży nie zostaje zawarta.
  8. Po otrzymaniu zapłaty przez EpoxyArt.cc automatycznie zamówienie wysyłane jest kurierem na adres podany przez Użytkownika w odpowiedzi na e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ 

 1. Płatność za Usługę  zakupioną na stronie  dokonywana jest za pomocą systemu Tpay. Jest to bezpieczna oraz szyfrowana płatność. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system TPAY .
 2. EpoxyArt.cc nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay .

 

 

TYMCZASOWA MOŻLIWOŚĆ WYPOZYCZENIA OBRAZU

 1. Zakupując obraz ,Użytkownik zgadza się na jego nieodpłatne wypożyczenie na czas trwania wystawy lub konkursu o którym użytkownik będzie poinformowany mailowo lub telefonicznie minimum 2 tygodnie wcześniej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www. EpoxyArt.cc, oraz w siedzibie firmy EpoxyArt.cc.
 2. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.

 

REKLAMACJA

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
 2. Reklamacje w pierwszej kolejności można składać pod adresem:  contact@EpoxyArt.cc, w drugiej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny : +48 577 799 662
 3. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego produktu na numer rachunku bankowego podanego przy składaniu reklamacji.

 

Administratorem danych osobowych jest

P1D2 Patrycja Dembkowska

NIP: 6462705057

43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30, adres poczty elektronicznej: contact@EpoxyArt.cc

nr telefonu: +48 577 799 662

 

 

Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla złożenia zlecenia płatniczego, wykonania transakcji płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy o usługę płatniczą; dane Płatników są udostępniane Administratorowi bezpośrednio przez Akceptanta lub Podmiot Pośredniczący prowadzący rachunek Płatnika; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
 3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzystał/a;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora;
 5. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.
 6. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą;
 7. dane będą przekazywane Akceptantowi na potrzeby potwierdzenia zrealizowania płatności oraz podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu; ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wykonano transakcję płatniczą;
 9. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania oraz przenoszenia;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

 

© EpoxyArt 2020 Wszystkie dzieła są wyłączną własnością Patrycji Dembkowskiej i są chronione prawem autorskim.

Obrazy, dzieła sztuki i zawartość tej witryny nie mogą być kopiowane, gromadzone ani wykorzystywane w celach osobistych lub zawodowych bez zgody.

Managed and created by MultiMarketingStudio